FYLT – Innovasjonskonsulent (40 %) / Internship student (deltid)

Ledig stilling /

Available position – Innovation Consultant

Brenner du for innovasjon? Liker du å hjelpe andre lykkes? Liker du utfordringer?

Arbeidsgiver: Vinco Innovation AS

Stillingstittel: / innovasjonskonsulent, betalt

Frist: 15.04.2021

Ansettelsesform: Deltid, midlertidig, med muligheter for forlengelse og fulltidsstilling

Begynnelse: Mai 2021 (etter avtale)

Stillingsprosent: Ca. 40 % (etter avtale)

Antall stillinger: 1

 

Vi søker en kandidat som har stor interesse for innovasjon og relevant erfaring.

Stillingen er også åpen for engasjerte og ambisiøse studenter med en profil som tilsvarer kravene.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgave: bidra som prosjektstøtte for ZEVinnovation prosjektet https://vinco.no/zevinnovation-project/
 • Delta i eventuelle andre innovasjonsprosjekter som støtte til prosjektleder
 • Være en aktiv bidragsyter til samarbeid og kunnskapsdeling
 • Bidra til strategiutførelse
 • Bidra til kommunikasjon og synlighet i sosiale medier
 • Utarbeide artikler og informasjonsmateriell
 • Bidra til å indentifisere og evaluere nye forretningsmuligheter
 • Bygge nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen innovasjon. Studenter på masternivå er velkommen til å søke på stillingen
 • Kan vise til sterk interesse innen innovasjon, helst gjennom utdanning (innovasjonsfag) eller jobberfaring
 • Kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser
 • Flytende engelsk og norsk
 • Interesse/kunnskap om maritim industri er ønskelig, men ikke et krav
 • Kunnskap/erfaringer fra prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet i gjennomføring av oppgaver
 • Stor bevissthet om kundens viktighet
 • Tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer
 • Gode samarbeidsevner, evne til å bygge relasjoner og gode kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å fungere bra i ulike kulturer og jobbe selvstendig
 • Fleksibel ved endringer i oppgaver som følge av endrede behov, samt håndterer uforutsette og hektiske bestillinger
 • Tankesett om at det finnes ingen dumme oppgaver

Vi tilbyr:

 • Unik mulighet til å bidra i utvikling og utførelse av internasjonalt prosjekt med flere internasjonale samarbeidspartnere
 • Unik mulighet til å sette spor på bedriftens utvikling
 • Bratt læringskurve, oppfølging og gode utviklingsmuligheter
 • Inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Spennende dager i et team som satser på deg og ser deg
 • En fleksibel arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • Utfordrende stilling i et sterkt faglig miljø med viktige samfunnsoppgaver

Om Vinco Innovation AS:

Vinco Innovation (Vinco) er et Bergens-basert selskap som er spesialisert innen innovasjon. Vi har mange års erfaring og kunnskap innen innovasjon og vårt mål er å være en internasjonalt anerkjent innovasjonsaktør på markedet. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder med å skape bærekraftige løsninger og suksessfulle historier. Som et «boutique»-konsulentselskap leverer vi personlige, dedikerte og fokuserte tjenester basert på en dyp forståelse av kundens utfordringer og muligheter. Vår strategi er å sette kunden i sentrum, ved å samle et tverrfaglig team som hjelper kunden, gjennomfører oppdraget profesjonelt og med respekt, samt utfordrer både kunde og oss selv.

Søknadsfrist: 15.04.2021 

Søknad sendes til: vinco@vinco.no

Emne: Søknad – innovasjonskonsulent

Inkluder:

 1. CV
 2. Søknadsbrev
 3. Karakterutskrifter

 

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på vinco@vinco.no

Nettverk: Facebook LinkedIn

Sted: Bergen

Bransje: Management Consulting

Stillingsfunksjon: Prosjektstøtte, Forretningsutvikling og strategi, Rådgivning

Nøkkelord: Innovasjon, Forretningsutvikling, Prosjektledelse, Maritim

___________________________________________________________

Available position – Innovation Consultant

Ca. 40% position / Internship student (part-time)
Are you passionate about innovation? Do you like helping others succeed?
Do you like challenges?

Employer: Vinco Innovation AS
Job title: Project support for innovation projects / innovation consultant, paid
Deadline: 15.04.2021
Form of employment: Part-time, temporary, with opportunities for extension and full-time position
Start date: May 2021 (upon agreement)
Position percentage: Approx. 40% (upon agreement)
Number of positions available: 1

We are looking for a candidate who has a great interest in innovation and relevant experience. The position is also open to committed and ambitious students with a profile that meets given requirements.

Tasks:

 • Main task: contribute as project support for the ZEVinnovation project https://vinco.no/zevinnovation-project/
 • Participate in possible other innovation projects supporting project leader
 • Be an active contributor to collaboration and knowledge sharing
 • Contribute to strategy execution
 • Contribute to communication and visibility in social media
 • Prepare articles and information materials
 • Contribute to identifying and evaluating new business opportunities
 • Build networks

Qualifications:

 • Master’s degree in innovation. Students at master’s level are welcome to apply
 • Shows strong interest in innovation, preferably through education (innovation subjects) or work experience
 • Knowledge of innovation and innovation processes
 • Fluent English, Norwegian fluency/knowledge is beneficial
 • Interest / knowledge of maritime industry is desirable, but not a requirement
 • Knowledge / experiences from project management is an advantage

Personal characteristics:

 • Works independently, structured and purposefully in the execution of tasks
 • Great awareness of the customer’s importance
 • Takes the initiative for creative solutions to challenges
 • Good collaboration skills, ability to build relationships and good communication skills
 • Ability to function well in different cultures and work independently
 • Flexible in case of changes in tasks related to changing needs, and handles unforeseen and hectic orders
 • Mindset that there are no stupid tasks

We offer:

 • Unique opportunity to contribute to the development and execution of an international project with several international partners
 • Unique opportunity to trace the company’s development
 • Steep learning curve, follow-up and good development opportunities
 • Inspiring and pleasant work environment and skilled colleagues
 • Exciting days in a team that focus on and sees you
 • A flexible working day with varied tasks
 • Challenging position in a strong professional environment with important societal tasks

About Vinco Innovation AS:

Vinco Innovation (Vinco) is a Bergen-based company that specializes in innovation. We have many years of experience and knowledge in innovation and our goal is to be an internationally recognized innovation player in the market. We strive to help our customers create sustainable solutions and successful stories. As a “boutique” consulting company, we deliver personal, dedicated and focused services based on a deep understanding of the customer’s challenges and opportunities. Our strategy is to put customers at the center, by assembling an interdisciplinary team that helps the customer, carries out the assignment professionally and with respect, and challenges both the customer and ourselves.

Application deadline: 15.04.2021

Application to be sent to: vinco@vinco.no
Subject: Application – innovation consultant
Include:

 1. CV
 2. Application letter
 3. Grade transcripts

If you have any questions, you are welcome to contact us at vinco@vinco.no

Network: Facebook LinkedIn

Location: Bergen

Industry: Management Consulting

Position function: Project support, Business development and strategy, Consulting

Keywords

Innovation, Business Development, Project Management, Maritime