Skip to content

PROSJEKT 03

ZEVinnovation

Vårt prosjekt som tar sikte på å styrke transnasjonalt samarbeid og teknologioverføring i utviklingen av nullutslippsfartøy (ZEV). 
 
Link til prosjekts nettside: www.zevinnovation.eu

Kontekst 

Det globale maritime markedet har gjennomgått forstyrrende endringer de siste ti årene, endringer som spesielt har påvirket den europeiske skipsbyggingsindustrien. Skipsbyggingskrisen krever utforming av innovative løsninger og utvikling av nye teknologier. Videre, med tanke på behovet for å redusere utslipp av klimagasser og luftforurensende stoffer, er det et presserende behov for å fremskynde utviklingen og implementeringen av innovative nullutslippsteknologier.

 

Som svar på disse utfordringene har Vinco Innovation blitt valgt som ekspertpartner innen innovasjon for å delta i et internasjonalt prosjekt over Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), ZEVinnovation.

 

Vi gleder oss over samarbeidet med våre partnere fra Kroatia, Polen, og Norge. Målet er å styrke det grenseoverskridende innovasjonsøkosystemet, fremme utviklingen av samarbeidsprosjekter og forene et profesjonelt fellesskap som deler interesse for nullutslippsteknologier og bevaring av vårt miljø. Sammen jobber vi mot en mer bærekraftig fremtid.

ZEVinnovation
clipboard 1

Prosjekts mål

 

  • Arbeide mot et bærekraftig nettverk og etableringen av et utviklingssenter for elektriske skip – ZEVinnovation HUB
  • Koble tverrfaglige partene fra både offentlig, privat, akademia og frivillige organisasjoner/klynger
  • Etablere fruktbart samarbeid på tvers av landegrenser med relevante interessenter og inkludere aktører fra Bergen og Vestlandet
admin

Vår rolle

Vår rolle i dette prosjektet er å være en ekspertpartner og dra nytte av vår verdifulle bransjekunnskap og nettverk i Norge, Kroatia og andre deler av Europa.


Som et konsulentfirma med base i Bergen og innovasjon som vår kjerne, forplikter vi oss til å hjelpe selskaper med å realisere ambisjonene sine for innovasjon og vekst. Med nesten et tiår med erfaring innen innovasjonsstrategi, forretningsutvikling, markedsanalyser og ledelse av kommersielle forskningsprosjekter, er vi en kvalitetsleverandør av verdifull ekspertise til prosjektet.

network 1

Prosjekts deltakere

ZEV Innovation

Hva er ZEVinnovation HUB?

ZEVinnovation HUB er en tverrnasjonal samarbeidsplattform som støtter utviklingen av innovative nullutslippsskip og tilhørende teknologier.

ZEV Hub gir betydelig verdi til den maritime industrien ved å bidra til problemløsning og adressering av utfordringene som sektoren står overfor. Denne verdien stammer fra flere aspekter.


For det første fungerer huben som en arena for kunnskapsdeling, noe som fører til innovasjon og økt konkurransekraft blant deltakerne. Ved å forbedre gjensidig forståelse og kunnskap er individuell og felles suksess mer sannsynlig.


Videre forbedrer ZEV Hub nivåene for forretningsutvikling både for individuelle bedrifter og bransjen som helhet. Den letter også potensialet for utvikling tidlig i stadiet. Et viktig aspekt ved utviklingssenteret er dets evne til å fremme potensialet for grønn og blå vekst. Det adresserer alle tre bærekraftspillarene – økonomisk, sosialt og miljømessig – for å skape en bærekraftig fremtid for industrien.

Europeiske utfordringer innen skipsfartsindustrien

Den europeiske skipsfartsindustrien står overfor flere utfordringer, inkludert reduksjon av klimagassutslipp, overholdelse av miljøreguleringer, investering i bærekraftige teknologier og balansering av økonomiske begrensninger med behovet for å takle disse utfordringene. Som en av verdens største skipsfartsregioner har Europa en betydelig innvirkning på global handel og må finne bærekraftige løsninger for å redusere sitt karbonavtrykk og gå over til mer bærekraftige drivstoff. Innovasjon, som autonom skipsfart, digitalisering og alternative drivstoff som hydrogen, er avgjørende for å håndtere disse utfordringene, men krever betydelige investeringer.

 

ZEVinnovation har som mål å takle utfordringene som den europeiske skipsbyggingsindustrien står overfor, ved å utløse potensialet til gjeldende miljøpolitikk, fremme tverrnasjonale initiativer for maritim bærekraft, integrere innovative nullutslippsteknologier, øke investeringer og støtte for bærekraftige prosjekter og virksomheter, og bygge større kunnskap for å etablere dominans i det globale markedet for nullutslippsskip

Merverdi i prosjektet

ZEVinnovation vil direkte støtte innovatører, SMB-er, RO-er, klynger og andre organisasjoner ved å fremme innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne innen maritim industrien i EØS-området. Vi vil tilby dem forretningsstøtte, opplæring i innovasjonsledelse og tjenester for matchmaking.

 

Prosjektet vil også utnytte eksisterende ekspertise og koble sammen kapasitetene til EØS-land som har en sterk maritim tradisjon og nåværende pionerinitiativer innen utvikling av lignende fartøy. Norge har en sterk posisjon innen utvikling av elektriske skip, og gjennom nettverket etablert av prosjektet vil Norges ekspertise bli overført til andre land. I tillegg vil prosjektet tilby norske selskaper muligheter til å utforske nye markeder i Europa, samarbeide med partnere på tvers av regionen, og få tilgang til nye teknologier og innovasjoner. Dette vil ytterligere styrke Norges posisjon som en ledende aktør innen utviklingen av elektriske skip og andre banebrytende maritim teknologi.

 

Prosjektets mål er å løse felles utfordringer gjennom delte løsninger, til fordel for alle deltakere.

Prosjektet er sponset av

Fondet for regionalt samarbeid støtter prosjekter som tar tak i felles europeiske utfordringer gjennom regional tverrgrense- og tverrnasjonalt samarbeid.
EØS- og Norge-tilskudd er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Midlene har to mål – å bidra til et mer likestilt Europa, både sosialt og økonomisk – og å styrke forholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge, og de 15 mottakerlandene i Europa.

EEA-and-Norway_grants

Relevante bærekraftsmål

E_WEB_09
E_WEB_11
E_WEB_12
ZEV Innovation
ZEV Innovation
E_WEB_17

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.


Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

<  Statens Vegvesen

see alle prosjekter

CCS 4 Krakow >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no